www.radon222.no

Radon 222 AS

 

Alfheimgt. 38

Postboks 222

8651 MOSJØEN

 

Tlf:  751 13 222

Mail: radon@radon222.no

 

Org.nr: 995 471 418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samarbeider med: 

 

    www.mrm.se

Tiltak mot radon

 

Statens strålevern anbefaler at radonnivåene holdes så lave som mulig i alle typer bygninger. Radonnivåene får ikke overstige maksimumsgrensen på 200 bq/m3.

 

Når radonnivået i et eller flere rom overstiger tiltaksgrensen på 100 bq/m3, må tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen alltid utføres.

 

Radon 222 kan hjelpe deg med forslag og beskrivelser på aktuelle tiltak som kan redusere konsentrasjonen av radon i din bygning.

 

 

Tiltak for å redusere radon i eksisterende bygninger

I eksisterende bygninger, vil det først og fremst være nødvendig å finne kilden til radonproblemet. Deretter vil tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen i første omgang dreie seg om å sørge for at radonholdig jordluft ikke trenger inn fra byggegrunnen, noe som kan gjøres ved tetting av hull, sprekker eller åpninger i konstruksjonen. Hvilke tiltak som velges i neste omgang er blant annet avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold.

 

Videre tiltak kan være:

 

• Etterisolering av gulv og vegger i kjeller

• Tettere rørgjennomføringer

• Ekstra sikring av støpeskjøter i overgangen mellom gulv og vegg

• Balansert ventilasjon

• Øke antall lufteventiler

• Endring av trykkforhold, f.eks. ved hjelp av radonbrønn

 

Radon 222 kan utføre enkle radonreduserende tiltak for deg, om ønskelig.

 

 

Tiltak for å redusere radon i nybygg

1. juli 2010 trådte det i kraft nye byggtekniske krav om radon. Slik lyder de nye bestemmelsene som nevnt i Byggteknisk forskrift: 

”III. Strålingsmiljø. § 13-5. Radon

(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

 

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

 

a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.

b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

 

(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.”

 

(Kilde: Forskrift om tekniske krav til byggverk)

 

 

For bygg under oppføring, kan aktuelle radonreduserende tiltak være å sørge for:

 

• radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen

• tette rørgjennomføringer i gulv og vegger

• aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget

• et balansert ventilasjonssystem

 

Radon 222 kan bistå med leveranse av radonsperrer og andre radonreduserende produkter.

 

 

Tiltak for å redusere radon i vann

Det finnes flere metoder for å redusere radoninnholdet i vann. Ingen av metodene vil kunne fjerne radon fullstendig, men enkelte løsninger har vist en reduksjonseffekt på minst 95 %, ifølge Statens strålevern.

 

Radon i husholdningsvann kan reduseres ved hjelp av:
 

• lufting, radongassen frigjøres til luft når finfordelt vann blandes med luft

• lagring, radonkonsentrasjonen halveres da etter hvert fjerde døgn

• filtrering, ved hjelp av membran eller aktivt kull

 

Metodene kan også kombineres. I følge Statens strålevern er det i husholdninger med normalt vannforbruk vanligst og mest effektivt med systemer basert på lufting. 

For mer informasjon om tiltak mot radon, ta kontakt med Radon 222

på telefon 751 13 222.

Radon 222 radonmåling radongass radonsperre radioaktiv stråling måling analyse hms helse miljø Helgeland Mosjøen Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Trøndelag Midt-Norge
web: remedia | info helgeland